Seznam výrobců

 


Pravidla partnerského provizního systému - registrace zde

Záměr a základní pokyny zde

www.abtulip.com.cz

AKCE: KAŽDÝ ZAREGISTROVANÝ PARTNER DOSTANE DÁREK - 5% SLEVU NA NÁKUP V NAŠEM INTERNETOVÉM OBCHODĚ.

Obecná ustanovení

Tato pravidla a podmínky spolupráce upravují vztah mezi účastníkem Partnerského

programu (dále jen Partner) a

firmou : ABTULIP . Eva Illésová, . (dále jen Provozovatel).

 

PROVOZOVATEL

Provozovatelem Partnerského programu je firma  :

Eva Illésová , Radvánovice 89, 51101 Turnov, IČO : 65712919, DIČ : CZ6455092215

PARTNER

Po registraci do Partnerského programu je účastník přijat za Partnera Provozovatelem. Při registraci musí Partner uvést pravdivé údaje a musí uvést všechny vyžadované údaje. Registrací výslovně souhlasí s pravidly a podmínkami spolupráce čímž se zavazuje je plnit. Registrací do programu také Partner dává souhlas se zpracováním osobních údajů společností

EVA IllÉSOVÁ  v souladu se zákonem c. 101/2000 Sb. a s využitím pro marketingové aktivity.

Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě.

Podmínky a obsah spolupráce

Spolupráce Provozovatele a Partnera je založena na marketingové podpoře prodeje zboží pres weby www.abulit.com , www.boty-steel.cz, www.abtulip.cz, www.bustagrip.cz , který vlastní a provozuje Provozovatel.

Marketingová podpora spočívá zejména v prezentaci nabídky Provozovatele na webových stránkách Partnera v rámci Partnerského programu. Propagaci lze provádět i ústně, k tomu je přizpůsoben provizní systém  evidence objednávek které Partner zprostředkuje.  Webové stránky Provozovatele jsou na adresách  popsaných výše. Partnerský program  je primárně umístěn na www.abtulip.com,
 
Partner nesmí odkazy s identifikačním (partnerským) kódem vkládat do PPC systému (jako například Google Adwords, Sklik.cz, apod.), stránek, které porušují zákony České republiky a pornografických a erotických webů a pod.
 
Partner nesmí při propagaci webu Provozovatele a jejich produktu lhát či zkreslovat informace, například o ceně nabízeného zboží.
Partner smí používat odkazy se specifickým kódem na více než jednom webu. Muže je
použít i v e-mailech.
Partner musí propagaci provádět legálním způsobem v souladu se zákony České republiky.
Partner nesmí používat odkazy se specifickým kódem na cizích webech a to především v uživatelských diskuzích a komentářích. Zakázána je propagace založená na SPAMování. (Viz zákon c. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti) 
REGSTRACE
Registrace je bezplatná. Provozovatel muže registraci zamítnout bez udání důvodu.
Partner smí mít založený pouze jeden účet v Partnerském programu. Marketingovou podporu muže provozovat na jednom čí více vlastních webech. Registrovat se muže pouze fyzická osoba starší 15 let.
ODKAZY
Odkazy jsou myšleny textové odkazy, stejně jako bannery a grafické reklamy, které při prokliku směrují na libovolnou stránku na webu Provozovatele.
Odkaz na web Provozovatele musí obsahovat identifikační (partnerský) kód Partnera, který si Partner vygeneruje v systému.
Odkazy, které neobsahují identifikační kód, nejsou zahrnuty do statistik Partnerského programu a nelze přes ně uplatňovat nárok na provize. Z technických důvodů je provize připisována pouze za takového návštěvníka, který má ve svém počítači povolená cookies.
POZOR NOVINKA PROTI OSTATNÍM SYSTÉMŮM --  PROPAGOVAT  LZE I ÚSTNÍ FORMOU A PROVIZE JE PŘIPSÁNA NA ZÁKLADĚ ZAPSÁNÍ IDENTIFIKAČNÍHO ČÍSLA PARTNERA PŘI VYTVÁŘENÍ OBJEDNÁVKY DO PŘÍSLUŠNÉ KOLONKY (ID PARTNERA). IDČ – MUSÍ BÝT ZAPSÁNO DO PŘÍSLUŠNÉ KOLONKY.
PROVIZE
Provize se vyplácí za zaplacenou objednávku zboží provedenou zákazníkem, který přišel na stránky Provozovatele přes odkaz s identifikačním kódem Partnera a to během 5 dní od okamžiku, kdy naposledy klikl na banner Partnera a navštívil tímto způsobem stránky našeho obchodu - viz specifikace v úvodu.
 Provize se vyplácí také u objednávek, kam byl vložen přímo identifikační kód Partnera.
 Provize se nevyplácí za pouhou návštěvu pres web Partnera ani se nevyplácí za zboží, které bylo sice objednáno, ale nakonec nebylo zákazníkem zaplaceno, nebo bylo vráceno.
 
Provize Partnera bude stornována také v případe, že nákup byl z jakýchkoliv důvodu stornován a zákazníkovi byly peníze vráceny. Provize muže být zrušena, pokud Partner porušil pravidla a podmínky spolupráce. Přizvláště závazném porušení pravidel mohou být zrušeny i všechny předešlé provize.Provize se vyplácejí pouze na základe informací ze systému Partnerského programu a z interního systému Provozovatele, který eviduje skutečné objednávky a prodeje.
VÝŠE PROVIZE
Provize se vypočítává procentuelně z celkové ceny prodaného a zaplaceného zboží. Provize pro Partnera činí 5% z celkové z celkové ceny prodaného a zaplaceného zboží.(nezapočítává se cena dopravy)
VÝPLATA PROVIZE
Pokud Partner nevlastní živnostenský list, je před výplatou první provize nutné podepsatzprostředkovatelskou smlouvu. Pokud partner vlastní živnostenský list, provize se budou vyplácet na základe faktury, kterou Partner Provozovateli vystaví. Splatnost vystavené faktury je 15 dní. Je-li Partner plátcem DPH, navýší fakturovanou částku o 20% DPH. Provize se budou vyplácet čtvrtletně, pokud dosáhnou minimální částky 300 Kč. Pokud částka nedosáhne zmíněné minimální částky, provize se převádějí do dalšího čtvrtletí. Před výplatou bude Partner e-mailem kontaktován, zda si přeje výplatu provést. Pokud Partner souhlasí s výplatou, ale nezašle zpět podepsanou smlouvu nebo nevystavífakturu do 6 měsíců od udělení souhlasu, ztrácí nárok na výplatu provizí. Partner je povinen zdanit výplatu z Partnerského programu, jak mu to ukládá zákon. Pokud se Partner rozhodne spolupráci s Provozovatelem rozvázat, bude mu zbylá provize vyplacena do 30 dnů. Provize musí být opět minimálně 300 Kč. Pokud dojde k rozvázání spolupráce z důvodu porušení Pravidel a podmínek spolupráce, zbylá provize Partnerovi vyplacena nebude. Provize se vyplácejí pouze v české měně.
PROVOZOVATEL SE ZAVAZUJE
Provozovatel se zavazuje zpřístupnit Partnerovi pravdivé statistiky uskutečněných nákupu přes jeho partnerský odkaz. Dále se Provozovatel zavazuje vyplatit provize na základe pravidel a podmínek
spolupráce. Provozovatel není povinen poskytovat statistiky uskutečněných nákupu jiným způsobemnež online pres systém Partnerského programu.
PODMÍNKY ODSTOUPENÍ
Spolupráce se uzavírá na dobu neurčitou. Zrušit ji mohou obě smluvní strany. Provozovatel i Partner ji mohou zrušit zasláním e-mailu s návrhem na zrušení spolupráce, respektive smlouvy o zprostředkování.Pokud dojde ze strany Partnera k porušení Pravidel a podmínek spolupráce, muže Provozovatel spolupráci ukončit bez vyplacení provizí z uskutečněných objednávek.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Provozovatel muže tato pravidla a podmínky spolupráce kdykoliv změnit, včetně výše a
typu provizí. Partner bude o těchto změnách informován nejpozději do 5 pracovních dní emailem zaslaným na adresu, kterou uvedl při registraci. Pokud Partner nepřijme nové podmínky, bude spolupráce ukončena. Tyto pravidla a podmínky spolupráce nabývají platnosti dne 15.07.2010.

 

Doprava Slovensko
Přihlášení
Registrace
Výměna a reklamace

Chcete dostávat novinky e-mailem?

AB Tulip

Converse